Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o.

Prevádzka Horskej chaty Orešnica***

 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o., so sídlom Jánska Dolina 2190, 032 03 Liptovský Ján, Slovenská republika, IČO: 36426300, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15779/L (ďalej v texte len “Horská Chata”), ktorá prevádzkuje Horskú Chatu Orešnica***, Račková Dolina 301,032 42 Pribylina.

 

Článok I. Predmet Všeobecných obchodných podmienok

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej v texte aj „VOP“) upravujú právne vzťahy, ktoré vznikajú medzi HOTELOM a klientmi (ďalej v texte aj „zmluvné strany“) v rámci poskytovania služieb HORSKEJ CHATY, pričom vytvárajú základný kontraktačný rámec a základnú právnu úpravu týchto vzťahov.
 2. Klientom môže byť tuzemská fyzická osoba, cudzinci v rozsahu a za podmienok stanovených osobitnými predpismi (devízový zákon ) alebo právnická osoba – sprostredkovateľ, ktorá priamo vstupuje do práv a povinností ako klient.
 3. Medzi zmluvnými stranami právny vzťah – zmluvný vzťah vzniká:
 • na základe zmluvy alebo iného dvojstranného právneho úkonu,
 • na základe písomnej, telefonickej, faxovej alebo e-mailovej objednávky klienta, potvrdenej zo strany Horskej Chaty,
 • na základe uhradenia ceny za objednané služby, resp. dohodnutej zálohy,
 • na základe uplatnenia poukážky vydanej HORSKOU CHATOU so súhlasom, resp. potvrdením o možnosti čerpania služieb v danom termíne.
 1. Tieto právne vzťahy, rozsah, obsah a podmienky práv a povinností z týchto právnych vzťahov vyplývajúce, sa spravujú predovšetkým individuálnymi právnymi aktmi – zmluvami medzi zmluvnými stranami, týmito VOP, aktuálnym cenníkom HOTELA, aktuálnou ponukou pobytov a služieb Horskej Chaty, ako i ďalšími právne relevantnými skutočnosťami.

                                                           

Článok II. Služby a spôsob ich zabezpečovania

 1. Horská chata poskytuje klientovi za úhradu podľa aktuálneho cenníka ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby. Texty v katalógoch, hotelových prospektoch a na internetovej stránke https://chataoresnica.sk/ ako aj na portáloch obchodných partnerov majú len informatívny charakter.
 2. Horská chata sa potvrdením záväznej objednávky klienta, resp. podpisom zmluvy, zaväzuje zabezpečiť klientovi služby v dohodnutom rozsahu a kvalite.
 3. Podmienkou účasti na pobyte v Horskej Chate Orešnica***, je:
 • zaplatenie ceny pobytu stanovenej v záväzne potvrdenej objednávke, alebo v zmluve,
 • predloženie potvrdenej objednávky, poukazu na pobyt, resp. voucheru na recepcii hotela,
 • zaplatenie miestnych poplatkov (daň z ubytovania stanovená vo VZN obce Pribylina ) pokiaľ nie sú zahrnuté v cene pobytu, na recepcii horskej chaty,
 • povinný sprievod a dohľad dospelej osoby v prípade pobytu osoby mladšej ako 15 rokov.

 

Článok III. Práva a povinnosti

 1. KLIENT ako prijímateľ služby má právo:
 • na poskytnutie služieb zahrnutých do ceny pobytu, ktoré si klient zakúpil priamo v Horskej Chate alebo u jeho obchodného partnera,
 • na poskytovanie všetkých informácií, ktoré sa týkajú poskytovaných služieb, ich cien a rozsahu poskytnutých služieb,
 • na odstúpenie od zmluvy, a to kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb, a to i bez uvedenia dôvodu za predpokladu rešpektovania storno podmienok,
 • na reklamáciu, resp. právo podať sťažnosť a právo na ich riešenie podľa týchto VOP a osobitného reklamačného poriadku.
 1. KLIENT ako prijímateľ služby je povinný :
 • poskytnúť v primeranom rozsahu súčinnosť, potrebnú na zabezpečenie a poskytnutie služieb Horskej chaty, predovšetkým pravdivé a úplné informácie súvisiace so zabezpečením pobytu,
 • dodržiavať Ubytovací poriadok horskej chaty, ktorý je k dispozícii v každej hotelovej izbe a i na recepcii hotela,
 • riadne a včas uhradiť Horskej chate cenu za záväzne objednané služby, ako i prevziať doklady oprávňujúce na čerpanie určitých služieb,
 • v rámci a v súvislosti s čerpaním služieb si počínať tak, aby sa nedopustil porušenia svojich zmluvných povinností podstatným spôsobom, alebo sa nedopustil hrubého porušenia dobrých mravov, resp. takého konania, ktoré by mohlo obťažovať, prípadne ohrozovať ostatných klientov alebo personál Horskej chaty, resp. konania, ktorým by mohlo dôjsť k spôsobeniu škody alebo vzniku rizika spôsobenia škody na majetku Horskej chaty, alebo tretích osôb,
 • nahradiť Horskej chate všetky škodu, ktorú klient spôsobí Horskej chate v dôsledku svojho zavineného protiprávneho konania, ktoré je v rozpore so zmluvou, VOP, alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 1. Horská chata ako poskytovateľ služieb je oprávnený :
 • výhradne a jednostranne pristúpiť ku zmene týchto VOP,
 • vykonať zmenu rozsahu, obsahu, resp. podmienok ponúkaných služieb,
 • vykonať zmenu cenníka (cien pobytov a služieb) a zmenu podmienok poskytovania kontrahovaných služieb za podmienok upravených v týchto VOP (čl. V.)
 • odstúpiť od zmluvy s klientom v prípade, že sa klient dopustí porušenia svojich zmluvných povinností uvedených v článku III. bod 2 týchto VOP, alebo iných právnych povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Pokiaľ v dôsledku tohto odstúpenia od zmluvy s klientom nebudú zo strany klienta vyčerpané zaplatené služby v plnom rozsahu, nemá klient nárok na vrátenie ceny za nespotrebované služby a Horskej chate nie je povinný klientovi cenu za nespotrebované služby vrátiť, zaplatená cena za nespotrebované služby sa považuje za zmluvnú pokutu, ktorú je klient povinný uhradiť Horskej chate,
 • inkasovať storno poplatok vo výške a za podmienok upravených v týchto VOP (čl. VI. týchto VOP).
 1. Horská chata ako poskytovateľ služieb má tieto povinnosti :
 • poskytovať klientovi dojednané produkty a služby riadne a včas, v rozsahu, spôsobom a v termínoch, ktoré boli dohodnuté medzi zmluvnými stranami,
 • poskytovať klientovi všetky informácie, ktoré sa týkajú poskytovaných služieb, ich cien, ako i zmien služieb a ich cien,
 • rešpektovať všetky právom chránené záujmy a práva klienta, a to najmä v nadväznosti na ochranu osobných údajov klienta (nariadenie európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov),
 • primeraným spôsobom riešiť sťažnosti a reklamácie klienta v zmysle čl. VII. týchto VOP a v zmysle osobitného reklamačného poriadku.

 

Článok IV. Ceny služieb a platobné podmienky

 1. Ceny uvedené v oficiálnom „Cenníku“ Horská chata sú platné, pokiaľ nedôjde k zmenám v dôsledku napr. devalvácie, zmeny sadzby dane a iných nepredvídateľných vplyvov. O zmene, ktorá má za následok zvýšenie ceny pobytov a služieb, je Horská chata povinná bezodkladne informovať klienta.
 2. Horský chata je oprávnený poskytnúť klientovi fakultatívne zľavu z cenníkovej ceny služieb a to v zmysle interných smerníc chaty. Poskytnutie zľavy nie je však zo strany klienta právne nárokovateľné.
 3. Pokiaľ v týchto VOP nie je uvedené inak, alebo sa zmluvné strany nedohodli inak, platí, že ak klient neuhradí najneskôr v deň určený ako deň začiatku poskytovania služieb cenu za objednané služby v plnej výške, je Horská chata oprávnený odmietnuť klientovi poskytnutie služieb, pričom v takomto prípade klient nemá nárok na náhradu žiadnych nákladov, ako ani na náhradu škody.
 4. Za úhradu ceny sa považuje moment, kedy sú finančné prostriedky pripísané na účet Horskej chaty, alebo uhradené v hotovosti do pokladne na recepcii Horskej chaty .
 5. Špeciálne zľavy typu Last Minute, resp. cenovo zvýhodnené akciové pobyty určené na konkrétny termín komunikované na letákoch, resp. na oficiálnej web stránke hotela ( https://chataoresnica.sk) nie sú vzájomne kumulovateľné (t.j. nie je možné ich kumulovať) s inými zľavami poskytovanými Horskou chatou.

                                                                     

Článok IVa. Osobitné platobné a rezervačné podmienky pre platby platobnou kartou a cez internet banking

 1. Úhradu za pobyt rezervovaný klientom pri online rezervácií je klient povinný uhradiť v plnej výške pri online rezervácií prostredníctvom služby platby platobnou kartou (Cardpay), prostredníctvom služby Tatrapay, prostredníctvom služby Trustpay, alebo prevodom na účet na základe vystavenej faktúry.
 2. Od klienta je požadované číslo kreditnej/debetnej karty. Potvrdením rezervácie dáva klient súhlas na realizáciu úhrady za rezervovaný pobyt v plnej výške v prospech HOTELA (stiahnutím ceny pobytu) a oprávňuje HOTEL na realizáciu tejto úhrady. Celková cena pobytu je ihneď zúčtovaná na spracovanie v prospech bankového účtu HOTELA. Postup a činnosť HOTELA vychádza z etických princípov a rešpektuje súkromie klienta. Rezervačný systém využíva v súčasnosti najmodernejšie systémy šifrovania citlivých dát a údajov, ktoré garantuje plnú bezpečnosť údajov poskytnutých pri realizácii úhrady klientom. Klient splnomocňuje HOTEL na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte/debetnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu/debetnú kartu vydala.
 3. V prípade, že klient nemá záujem pri online rezervácii realizovať úhradu tzv. online platbou podľa bodu 1. tohto článku, je klient oprávnený zvoliť si formu realizácie úhrady za pobyt formou tzv. offline platby, t.j. bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet HOTELA. V takomto prípade, t.j. v prípade, že pri online rezervácii zadá klient požiadavku na realizáciu tzv. offline platby, bude mu HOTELOM na klientom vybraný pobyt vystavená v rezervačnom systéme nezáväzná rezervácia, pri ktorej sa klientovi po potvrdení objednávky s tzv. offline platbou zobrazia informácie o (i) čísle rezervácie a informáciách o rezervácii, (ii) tom, že pobyt (kapacita) a výška ceny za pobyt bude klientovi garantovaná až po pripísaní peňažných prostriedkov na bankový účet HOTELA, (iii) platobných údajoch a platobných podmienkach (bankové spojenie, číslo účtu, variabilný symbol, lehota splatnosti). Klientom rezervovaný pobyt s využitím tzv. offline platby nie je pre HOTEL ani klienta záväzný (ide o nezáväznú rezerváciu) a neznamená nárok klienta na vyhradenie pobytu (kapacity) pre klienta. Rezervácia sa stáva záväznou v okamihu pripísania peňažných prostriedkov v sume úhrady za pobyt na bankový účet HOTELA. V prípade, že v čase od potvrdenia nezáväznej rezervácie pobytu do času pripísania peňažných prostriedkov v sume úhrady za pobyt na bankový účet HOTELA (t.j. do času, kým sa rezervácia stane záväznou) dôjde k vypredaniu klientom nezáväzne rezervovaného pobytu (kapacity), ponúkne HOTEL klientovi alternatívu využitia služieb (pobytu) napríklad formou ponuky izby vyššej kategórie (s doplatením rozdielu v cene) alebo nižšej kategórie alebo ponuky iného ubytovacieho zariadenia HOTELA v lokalite. V prípade, že klient nebude s ponúknutou alternatívou súhlasiť, je oprávnený od rezervácie pobytu odstúpiť a HOTEL vráti klientovi klientom uhradenú platbu v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia klienta od rezervácie, a to bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet klienta, z ktorého klient realizoval platbu. V prípade neuhradenia ceny pobytu do dňa splatnosti, je HOTEL oprávnený rezerváciu zrušiť bez nároku klienta na akúkoľvek finančnú či nefinančnú náhradu.
 4. HOTEL si vyhradzuje právo možnosti obmedzenia alebo vylúčenia tzv. offline platby (podľa predošlého bodu 3.) v HOTELOM stanovených prípadoch, na ktoré bude klient pri realizácii online rezervácie upozornený pred potvrdením rezervácie (napr. v prípade Last Minute pobytov, promo kódu a podobne).

 

Článok V. Zmeny dohodnutých služieb a ich právne následky

 1. Horská chata je oprávnená zmeniť dohodnuté služby, ak nastanú okolnosti, ktoré mu bránia poskytnúť služby podľa vopred stanovených podmienok. Takéto zmeny je Horskou chatou povinna bezodkladne oznámiť klientovi a zaväzuje sa predložiť klientovi návrh na riešenie vzniknutej situácie.
 2. Klient má právo na odstúpenie od zmluvy a na vrátenie zaplatenej zálohy, resp. úplnej ceny pobytu bez storno poplatkov:
 • pri zrušení pobytu zo strany Horskej chaty,
 • pri závažnej zmene ubytovania, termínu, alebo ceny pobytu. Za závažnú zmenu sa nepokladá zmena ubytovania v tom istom pobytovom mieste, ak je zachovaná kategória ubytovania a dohodnutý rozsah služieb, resp. ak sú náhradné služby poskytnuté v hoteli vyššej kategórie.

 

Článok VI. Podmienky stornovania služieb

 1. V prípade zrušenia poskytovania služieb zo strany klienta, resp. v prípade, ak klient odstúpi od zmluvy z dôvodu na jeho strane, je klient povinný zaplatiť v prospech Horskej chaty storno poplatok, ktorý zmluvné strany z právneho hľadiska považujú za zmluvnú pokutu.
 2. Klient oznamuje storno objednaných služieb vždy písomne. Horská chata prijatie storna vždy písomne potvrdí.
 3. V prípade storna čerpania dohodnutých služieb má hotel nárok účtovať klientovi ako kompenzáciu finančnej straty storno poplatky vo výške:
 • pri storne do 31 pracovných dní pred dňom rezervácie služieb v hoteli 0% z ceny dohodnutých služieb hotela,
 • pri storne od 30 do 14 pracovných dní pred dňom rezervácie služieb v hoteli 30% z ceny dohodnutých služieb hotela,
 • pri storne od 13 do 7 pracovných dní pred dňom rezervácie služieb v hoteli 80% z ceny dohodnutých služieb hotela,
 • pri storne od 6 do 0 pracovných dní pred dňom rezervácie služieb v hoteli 100% z ceny dohodnutých služieb hotela,
 1. Pri nenastúpení na pobyt, vylúčení z účasti, dobrovoľnom nečerpaní služieb alebo vlastným pričinením účastníka, neprináleží klientovi žiadna náhrada a Horskej chate vzniká nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty (storno poplatku) podľa čl. VI., bod 3. VOP.
 2. V prípade, ak zaplatená cena služieb je vyššia ako suma storno poplatku, vzniknutý rozdiel vráti Horská chata klientovi do 30 dní odo dňa platného ukončenia zmluvného vzťahu, platobným stykom.

 

Článok VII. Reklamácie a sťažnosti

 1. V prípade, že rozsah, obsah, alebo kvalita poskytnutých služieb je v rozpore s podmienkami dohodnutými medzi zmluvnými stranami, je klient oprávnený uplatniť v Horskej chate reklamáciu v zmysle osobitného reklamačného poriadku Horskej chaty. Reklamačný poriadok je pre klienta k dispozícii na recepcii Horskej chaty i na internetovej stránke https://chataoresnica.sk/.
 2. Reklamáciu poskytnutej služby je klient povinný uplatniť bezodkladne nasledujúcimi spôsobmi:
 • Osobne – spísaním záznamu o reklamácií priamo na mieste poskytnutia služby u osoby, ktorá službu poskytla, resp. jej priameho nadriadeného,
 • Písomne – poštovou zásielkou na adresu vedenia Horskej chaty (najneskôr do 7 kalendárnych dní od poskytnutia reklamovanej služby)
 • Elektronickou poštou – na adresu director@alexandrawellnesshotel.sk (najneskôr do 7 kalendárnych dní od poskytnutia reklamovanej služby)
 1. Na reklamácie uplatnené oneskorene, resp. inou formou nie je Horská chata povinný prihliadať.
 2. V prípade, že je reklamácia uznaná Horskou chatou za oprávnenú, Horská chata je povinný bezodkladne odstrániť chybu poskytnutej služby a službu klientovi poskytnúť opakovane, alebo poskytnúť náhradné plnenie, resp. zľavu z ceny poskytnutej služby.
 3. Pokiaľ nie je možné oprávnenú reklamáciu vybaviť okamžite, je Horská chata povinný vyrozumieť klienta o výsledku reklamácie v lehote najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia.
 4. V prípade, že chce klient vyjadriť svoju nespokojnosť s poskytnutou službou bez uplatnenia nároku na náhradu, je klient oprávnený podať sťažnosť. Podanú sťažnosť je Horská chata povinná riešiť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj interných predpisov spoločnosti.

 

Článok VIII. Nesplnenie zmluvnej povinnosti v dôsledku zásahu vyššej moci

V prípade, že niektorá zo zmluvných strán nebude môcť splniť svoju zmluvnú povinnosť v dôsledku zásahu vyššej moci, t.j. okolnosti vylučujúcej zodpovednosť v zmysle platných právnych predpisov, ako nepredvídateľnej a neodvrátiteľnej objektívnej okolnosti (živelná katastrofa, štrajk, vojna, zemetrasenie a pod.), za takéto nesplnenie povinnosti nezodpovedá. Za zásah vyššej moci nie je možné považovať okolnosti majúce subjektívny charakter, resp. ktoré vzniknú, ako výsledok osobných alebo ekonomických pomerov zmluvnej strany.

 

Článok IX. Osobitné ustanovenie o dotazníkoch a súťažiach

 1. Vyplnením osobitného dotazníka, zapojením sa do súťaže a poskytnutím požadovaných údajov, udelí osoba v osobitnom tlačive písomný súhlas s použitím a spracovaním ňou poskytnutých osobných údajov za účelom zasielania akciových a marketingových ponúk HOTELA a prípadne skupiny poskytovateľov služieb s názvom ALEXANDRA COMPLEX (do ktorej patrí okrem iných aj HOTEL), prostredníctvom listovej zásielky, prípadne elektronickej pošty (v závislosti od druhu ponuky a rozsahu poskytnutých údajov).
 2. Poskytnutie údajov v zmysle predošlého bodu je dobrovoľné a dobrovoľný je aj rozsah poskytovaných údajov. Získané údaje budú prevádzkovateľom rozdelené do príslušných elektronických databáz tak, že e-mail a mobilné číslo budú anonymizované od identifikačných údajov, tzn. nebude v elektronickej databáze možné identifikovať dotknutú osobu. Meno, priezvisko a adresa budú v osobitnej elektronickej databáze využívané výlučne za účelom zasielania listových zásielok.
 3. Údaje nebudú prevádzkovateľom poskytnuté tretej strane, budú slúžiť výlučne na marketingové účely prevádzkovateľa.
 4. Súhlas s použitím a so spracovaním osobných údajov klient poskytuje na obdobie 5 rokov. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti formou doporučenej zásielky na adresu sídla prevádzkovateľa, prípadne formou zaslania odvolania e-mailom na adresu: marketing@alexandrawellnesshotel.sk.

 

Článok X. Orgán dozoru a alternatívne riešenie sporov

 1. Orgánom dozoru je:
 • Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, sídlo Predmestská 71, P. O. BOX B – 89, 011 79  Žilina 1 , Kontakt
  č. 041/763 21 30, 041/724 58 68, fax č. 041/763 21 39
 • Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad, so sídlom Bajkalská 2335/3, 058 01 Poprad. Kontakt: tel. č.: 052 286 1300, 0944 533 011, www.sospotrebitelov.sk .
 1. Prípadné spory klientov- spotrebiteľov zo zmluvného vzťahu s Horskou chatou môžu riešiť prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov (ARS), ktorý je ustanovený na základe zákona č. 391/2015 Z.z..Horská chata zároveň uvádza nižšie, i na našej web stránke, odkaz na platformu ARS, prostredníctvom ktorej môže klient- spotrebiteľ podať návrh na začatie ARS.

Klient môže podať podnet / sťažnosť a to buď online cez formulár na webstránke EÚ (tzv. RSO platforma): http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm alebo priamo slovenskej inštitúcii, ktorá bude spor riešiť (tzv. subjekt alternatívneho riešenia sporu- subjekt ARS). Základné podmienky systému ARS sú nasledovné:

  Podnet bude riešiť nezávislý subjekt ARS (SOI alebo iný oprávnený subjekt).

 Pred tým, než zákazník podá podnet na subjekt ARS, musí sa najprv pokúsiť vyriešiť problém s obchodníkom- predávajúcim tovaru, alebo poskytovateľom služby na základe žiadosti o vyriešenie sporu.

  Sťažnosť by mala byť vyriešená subjektom ARS do 90 dní.

  Cieľom je predísť súdnemu sporu a vyriešiť problém k spokojnosti spotrebiteľa i obchodníka.

  Výsledkom riešenia má byť kompromisná dohoda medzi zákazníkom a obchodníkom.

  Alternatívne riešenie sporov sa týka len spotrebiteľských zmlúv.

  Týka sa len sporov, kde hodnota prevyšuje 20,00€.

 

 

 

 

Článok XI. Záverečné ustanovenia

Tieto VOP vstupujú do platnosti a účinnosti dňa 06.11.2018. Osobitné obchodné podmienky zmluvného vzťahu upravuje osobitná zmluva medzi klientom a spoločnosťou ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o..

 

Liptovský Ján, dňa 06.11.2018

 

                                                                                                       _______________________________________

                                                                                                       ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o.

                                                                                                       Ing. Andrea Drobná, konateľ